รายชื่อนักเรียนที่เอกสารหลักฐานไม่เรียบร้อย/รอการตรวสอบ

ข้อมูล ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท วันที่สมัคร เอกสาร สถานะ
1 นายคณิศร ถาวงษ์กลาง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
2 นายปัณณวัฒน์ เพชรศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
3 นางสาวสุชานาถ คำสงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 12/พ.ค./2563
4 นายมั่นคง เผยศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 12/พ.ค./2563
5 นางสาวปวีณ์นุช ชัยเมือง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
6 นางสาวสุธารัตน์ พิมใจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 11/พ.ค./2563
7 นางสาวชฏาภรณ์ หัวคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 11/พ.ค./2563
8 ด.ช.ณัฐพล บุญประคม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 11/พ.ค./2563
9 นางสาวอรทัย ใจคง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 11/พ.ค./2563
10 นายสิรภพ ดอกชา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 11/พ.ค./2563
11 นางสาวนพมาศ อภิชาติบุญมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 10/พ.ค./2563
12 นายธีรภัทร์ คงดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 10/พ.ค./2563
13 นางสาวรุ้งตะวัน แสงทุย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 9/พ.ค./2563
14 นางสาวชลธิชา ผะวาผักเเว่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 9/พ.ค./2563
15 นางสาวปรารถนา พนาวาน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 9/พ.ค./2563
16 นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่เตีย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
17 นางสาวธีราภรณ์ ข้อไผ่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
18 นายนาย ธนาวุฒิ จินะแปง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
19 นางสาวจิราภา จันทะเกตุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
20 นายณัชพล เถาพุทธา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
21 นายศวัสกร ปัญญะศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 8/พ.ค./2563
22 นายสราวุธ เดชยศดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
23 นางสาวอาริษา นครจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
24 นางสาวบัวชมพู ยาวเต่า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 7/พ.ค./2563
25 นางสาวสกุณา  ปัดนาถา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 7/พ.ค./2563
26 นายเจษฎา​ มูลสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 7/พ.ค./2563
27 นางสาวปรียา ป้องคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 7/พ.ค./2563
28 นายณัฐวุฒิ เสนามนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 6/พ.ค./2563
29 นางสาวพลอยชมพู สุขเขต  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 6/พ.ค./2563
30 นายบริพรรณ สิมมาสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 6/พ.ค./2563
31 นางสาวปวีณา จำปาอ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
32 นางสาวสุดารัตน์​ ศรีสมบัติ​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 6/พ.ค./2563
33 นายรุ่งโรจน์ ทวีผ่อง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 6/พ.ค./2563
34 นายสุรเชษฐ์ ขอคนดู่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 6/พ.ค./2563
35 นางสาวจันทิมา ปู่หลุ่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 6/พ.ค./2563
36 ด.ช.ณัฐพนธ์ หันชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 6/พ.ค./2563
37 นางสาวศิริพร ปัจฉิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
38 นางสาวอารยา สิงห์ชุม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
39 นายฐิติโชติ ทองคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
40 นายวัฒนา​ เติม​หล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
41 นางสาวหฤทัย คำเรืองศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 5/พ.ค./2563
42 นางสาวกัลยาณี ชมภูพื้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 5/พ.ค./2563
43 นางสาวกรกนก เกือสูงเนิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
44 นายธีรวัตร หาญเชิงชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
45 นางสาวพรรณนิดารัตน์ กลีบเมฆ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 5/พ.ค./2563
46 นายญาณวุฒ ชุ่มใจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
47 นางสาวอรทัย ยืนทน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
48 นางสาวจุฑาวดี ศรีแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
49 นายอัครชัย หาญเชิงชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
50 นางสาวศศิประภา ชนะบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
51 นางสาวจิรภิญญา  เทพอินทร์แดง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
52 นางสาวภาวดี ภูเวียงเเก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
53 นางสาวปณิกา แสงจันสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
54 นางสาววาสนา สมมงคล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 5/พ.ค./2563
55 นายวยุทธ จันทร์เอก  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
56 นางสาวเจนจิรา จิน๊ะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
57 นายภานุวัฒน์ แก้วรัชช่วง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
58 นายกฤษดา กล้าถิ่นภู  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
59 นางสาวสุพรรษา บุญภูมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
60 นางสาวจิระดา แวงวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
61 นางสาวจิรประภา ศรีโพนทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
62 นางสาวรัตติยาภรณ์ จูมทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
63 นางสาวสรชา กันยาโม้  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
64 นางสาวนิตยา ด้วงคำจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
65 นางสาวดรัลพร อาจวิเชียร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
66 นางสาวรุ่งรตี ดีสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 4/พ.ค./2563
67 นางสาวศริญญา จันเทพา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
68 นายกฤษณกันท์ หนุ่มภูเขียว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
69 นางสาวดวงฤดี สมบัติหอม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
70 นางสาวขนิษฐา ชาสีโห  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
71 นายธนวิจิตร อุดร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
72 นายมีชัย คุรุนันท์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
73 นางสาวยุวดี มาตมูลตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
74 นางสาวณัฐกรานต์ ฉิมเกตุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
75 นางสาวปนัดดา เลืองมั่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
76 นายณัฐนนท์ โนนทิง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 3/พ.ค./2563
77 นางสาวอริสา พูลสวัสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
78 นางสาวปนัดดา นามปัญญา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
79 นายมาโนช เคลือตาแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
80 นางสาวอธิชา ศิริวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
81 นางสาวรัตนาภรณ์ อัคจรรย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
82 นางสาวนาตาชา ชาตัน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
83 นางสาววราภรณ์ เพ็งพล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
84 นางสาวธิดาวรรณ อินทะสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
85 นางสาวจีระนันท์ พรมชนะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
86 นายศักดิ์ชัย ตรีค้ำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
87 นางสาวอรดา คงเเสนคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
88 นางสาวณัชชา ขานโฮง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
89 ด.ช.นฤเบศ สินเธาว์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
90 ด.ญ.กวินธิดา ยางศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
91 นายจักรกฤช กำมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
92 ด.ญ.จินดาพร ทรงหอม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
93 นางสาวเบญจพร สุระมณี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
94 นางสาวขวัญ​มนัส​ ทวยจันทร์​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
95 นายวายุ หงษา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
96 นางสาวอรไท จันนู  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
97 นางสาวชลธิชา นาทันเริ่ม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
98 นางสาวพรรณิภา ประเสริฐ​ไทย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
99 นางสาวชาลิสา พันธุรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
100 นางสาวจันทิมา สหุนาลุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
101 นายกฤษกร แก่นวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
102 นางสาวกัลยาณี งามหน้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
103 นายภัทรกร ศิริภูููมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
104 นายปริญญา โสภา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
105 นายนาย อัคเดช วงสีลา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
106 ด.ญ.ศุภา​พิชญ์​ ภาษ​โส​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
107 นางสาวนภาพร วิรุณพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
108 นางสาวอัษชวาพร สุโพธิ์ขันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
109 นางสาวพิชชานันทน์ ใจเที่ยง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
110 นางสาวชนัญชิดา เปียไธสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
111 นางสาวศศิกัลยา เเสงหล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
112 ด.ญ.ศุภาวรรณ อินเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3/พ.ค./2563
113 นางสาวกัญติมา คำเคลือ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
114 นางสาวฐิตาภา ตุ่นเฮ้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
115 นายณัฐวุฒิ ชะนะบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
116 นายสุรจิตต์ เกตุกันยา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
117 นางสาวอรทัย อารหัง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
118 นางสาวจารุวรรณ โยมโคตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
119 นางสาวอินอร รัตนมงคล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด 3/พ.ค./2563
120 นางสาวสโรชา พิมพ์ฉิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563
121 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบัว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 3/พ.ค./2563