รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายคณิศร ถาวงษ์กลาง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 12/พ.ค./2563
2 นายปัณณวัฒน์ เพชรศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
3 นางสาวสุชานาถ คำสงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
4 นายมั่นคง เผยศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
5 นางสาวปวีณ์นุช ชัยเมือง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
6 นางสาวสุธารัตน์ พิมใจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
7 นางสาวชฏาภรณ์ หัวคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
8 ด.ช.ณัฐพล บุญประคม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
9 นางสาวอรทัย ใจคง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 11/พ.ค./2563
10 นายสิรภพ ดอกชา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
11 นางสาวนพมาศ อภิชาติบุญมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
12 นายธีรภัทร์ คงดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 10/พ.ค./2563
13 นางสาวรุ้งตะวัน แสงทุย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 9/พ.ค./2563
14 นางสาวชลธิชา ผะวาผักเเว่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 9/พ.ค./2563
15 นางสาวปรารถนา พนาวาน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 9/พ.ค./2563
16 นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่เตีย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 8/พ.ค./2563
17 นางสาวธีราภรณ์ ข้อไผ่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
18 นายนาย ธนาวุฒิ จินะแปง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
19 นางสาวจิราภา จันทะเกตุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
20 นายณัชพล เถาพุทธา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
21 นายศวัสกร ปัญญะศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 8/พ.ค./2563
22 นายสราวุธ เดชยศดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 8/พ.ค./2563
23 นางสาวอาริษา นครจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
24 นางสาวอัจฉรีย์ ประเสริฐสังข์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
25 นางสาวสุนันทา เหล่ากลาง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 8/พ.ค./2563
26 นางสาวอัญชลี คุณบัวลา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 7/พ.ค./2563
27 นายปิยราช ป้านภูมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
28 นางสาวบัวชมพู ยาวเต่า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
29 นางสาวปนัดดา สีหาวัฒน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
30 นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนเสนศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
31 นางสาวสกุณา  ปัดนาถา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
32 นายเจษฎา​ มูลสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 7/พ.ค./2563
33 นางสาวปรียา ป้องคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 7/พ.ค./2563
34 นายณัฐวุฒิ เสนามนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
35 นางสาวพลอยชมพู สุขเขต  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 6/พ.ค./2563
36 นายบริพรรณ สิมมาสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
37 นางสาวปวีณา จำปาอ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
38 นางสาวสุดารัตน์​ ศรีสมบัติ​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
39 นายรุ่งโรจน์ ทวีผ่อง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
40 นายสุรเชษฐ์ ขอคนดู่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
41 นางสาวจันทิมา ปู่หลุ่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
42 ด.ช.ณัฐพนธ์ หันชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 6/พ.ค./2563
43 นางสาวศิริพร ปัจฉิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
44 นางสาวอารยา สิงห์ชุม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
45 นายฐิติโชติ ทองคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
46 นายวัฒนา​ เติม​หล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
47 นางสาวหฤทัย คำเรืองศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
48 นางสาวกัลยาณี ชมภูพื้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
49 นางสาวกรกนก เกือสูงเนิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
50 นายธีรวัตร หาญเชิงชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
51 นางสาวพรรณนิดารัตน์ กลีบเมฆ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
52 นายญาณวุฒ ชุ่มใจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
53 นางสาวอรทัย ยืนทน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
54 นางสาวจุฑาวดี ศรีแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
55 นายอัครชัย หาญเชิงชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 5/พ.ค./2563
56 นางสาวศศิประภา ชนะบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
57 นางสาวจิรภิญญา  เทพอินทร์แดง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
58 นางสาวภาวดี ภูเวียงเเก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 5/พ.ค./2563
59 นางสาวปณิกา แสงจันสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 5/พ.ค./2563
60 นางสาววาสนา สมมงคล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 5/พ.ค./2563
61 นายวยุทธ จันทร์เอก  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
62 นางสาวเจนจิรา จิน๊ะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
63 นายภานุวัฒน์ แก้วรัชช่วง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
64 นายกฤษดา กล้าถิ่นภู  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 4/พ.ค./2563
65 นางสาวสุพรรษา บุญภูมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
66 นางสาวจิระดา แวงวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 4/พ.ค./2563
67 นางสาวจิรประภา ศรีโพนทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
68 นางสาวรัตติยาภรณ์ จูมทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
69 นางสาวสรชา กันยาโม้  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
70 นางสาวนิตยา ด้วงคำจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
71 นางสาวดรัลพร อาจวิเชียร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
72 นางสาวรุ่งรตี ดีสิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 4/พ.ค./2563
73 นางสาวศริญญา จันเทพา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
74 นายกฤษณกันท์ หนุ่มภูเขียว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
75 นางสาวดวงฤดี สมบัติหอม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
76 นางสาวขนิษฐา ชาสีโห  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
77 นายธนวิจิตร อุดร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
78 นายมีชัย คุรุนันท์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
79 นางสาวยุวดี มาตมูลตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
80 นางสาวณัฐกรานต์ ฉิมเกตุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
81 นางสาวปนัดดา เลืองมั่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
82 นายณัฐนนท์ โนนทิง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
83 นางสาวอริสา พูลสวัสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
84 นางสาวปนัดดา นามปัญญา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
85 นายมาโนช เคลือตาแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
86 นางสาวอธิชา ศิริวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
87 นางสาวรัตนาภรณ์ อัคจรรย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
88 นางสาวนาตาชา ชาตัน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
89 นางสาววราภรณ์ เพ็งพล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
90 นางสาวธิดาวรรณ อินทะสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
91 นางสาวจีระนันท์ พรมชนะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
92 นายศักดิ์ชัย ตรีค้ำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
93 นางสาวอรดา คงเเสนคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
94 นางสาวณัชชา ขานโฮง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
95 ด.ช.นฤเบศ สินเธาว์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
96 ด.ญ.กวินธิดา ยางศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
97 นายจักรกฤช กำมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
98 ด.ญ.จินดาพร ทรงหอม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
99 นางสาวเบญจพร สุระมณี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
100 นางสาวขวัญ​มนัส​ ทวยจันทร์​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
101 นายวายุ หงษา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
102 นางสาวอรไท จันนู  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
103 นางสาวชลธิชา นาทันเริ่ม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
104 นางสาวพรรณิภา ประเสริฐ​ไทย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
105 นางสาวชาลิสา พันธุรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
106 นางสาวจันทิมา สหุนาลุ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
107 นายกฤษกร แก่นวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
108 นางสาวกัลยาณี งามหน้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
109 นายภัทรกร ศิริภูููมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
110 นายปริญญา โสภา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
111 นายนาย อัคเดช วงสีลา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
112 ด.ญ.ศุภา​พิชญ์​ ภาษ​โส​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
113 นางสาวนภาพร วิรุณพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
114 นางสาวอัษชวาพร สุโพธิ์ขันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
115 นางสาวพิชชานันทน์ ใจเที่ยง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
116 นางสาวชนัญชิดา เปียไธสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
117 นางสาวศศิกัลยา เเสงหล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
118 นางสาวกัญติมา คำเคลือ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
119 นางสาวฐิตาภา ตุ่นเฮ้า  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 3/พ.ค./2563
120 นายณัฐวุฒิ ชะนะบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
121 นายสุรจิตต์ เกตุกันยา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
122 นางสาวอรทัย อารหัง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
123 นางสาวจารุวรรณ โยมโคตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
124 นางสาวอินอร รัตนมงคล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
125 นางสาวสโรชา พิมพ์ฉิม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
126 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบัว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563